หน้าแรก

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด (ENS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า สามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อนขนาดต่างๆ ให้กับลูกค้าต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบผู้ผลิตและจำหน่าย ตลอดจนผู้รับจ้างผลิต โดยมุ่งเน้นที่พลังงานทางเลือก เป็นบริษัทในเครือของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (CEN) โดย CEN ถือหุ้นร้อยละ 80.08 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 242 ล้านบาท

  IMG_0023 

 <- SCAN US

 

กลุ่มบริษัท CEN

LOGO_PIPE_LINE

ข่าวสารบริษัท